Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 18/12/2018]

Trong thời gian qua, công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa quan tầm và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 cho thấy chất lượng công tác này còn chưa cao trong cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Nhằm đẩy mạnh công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đi vào thực chất, hướng tới mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 12192/UBND-KGVX ngày 28/11/2018 về việc nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

 

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khi tham mưu, chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật bình đẳng giới, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung một số nội dung chính như sau:

Bảo đảm việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, từ giai đoạn đề nghị xây dựng chương trình, đề xuất chính sách đến xây dựng dự thảo, thẩm định và thẩm tra văn bản. Cần đánh giá, phân tích nghiêm túc để phát hiện các vấn đề giới mà văn bản sẽ điều chỉnh, dự báo tác động và đề xuất các giải pháp, xác định trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành.

Tăng cường việc thực hiện thường xuyên nâng cao kiến thức, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật cho đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác xây dựng pháp luật tại địa phương. Đảm bảo 100% thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được tập huán kiến thức về giới, phân tích và lồng ghép giới.

Bảo đảm sự tham gia của đại diện các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, chuyên gia về giới vào quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Quan tâm, bố trí kinh phí cho công tác lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan đầy mối tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin, bài: P.T.Lan
Đang online: 7

Số lượt truy cập: 536325