Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 19/11/2018]

           

Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nhân sự cả ở 03 cấp: chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo cấp Sở, trong khi khối lượng công việc được giao ngày càng nhiều nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết và năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, Sở Ngoại vụ đã tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động của Sở. Những kết quả đó gắn với việc thực hiện tốt công tác dân vận, dân vận khéo.

Chi bộ Sở đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận; Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ năm 2018 –“Năm dân vận chính quyền”; Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018. “Năm dân vận chính quyền”

Qua triển khai, quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác dân vận, tạo sự chuyển biến thực sự, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân.

Sở Ngoại vụ luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của Sở; Sở đã lồng ghép, tổ chức nghiên cứu và thực hiện tốt việc cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Nhìn chung, cán bộ, công chức của Sở đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác dân vận. Việc tuyên truyền, quán triệt về công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên...

Tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc...; chú trọng công tác xây dựng cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo; đổi mới công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong năm qua,Sở đã triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, về trách nhiệm của tổ chức mình trong công tác dân vận, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao cũng như trong công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

Năm 2018, cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Ngoại vụ đã tham gia đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai; đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em; Mái ấm công đoàn; hàng năm vào dịp Tết Cổ truyền của dân tộc, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị thăm và tặng quà cho đồng bào xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn.

Thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với 02 thủ tục hành chính: xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Tất cả thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ đều được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử theo đúng quy định, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quyết định công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính đó. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên bảng theo quy định, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo mẫu. Thủ tục hành chính gắn trên Bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Qua đó góp phần giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Các đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng nội quy, quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Thực hiện công khai kế hoạch công tác của cơ quan; công khai kinh phí hoạt động trong năm, kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; công tác tuyển dụng khen thưởng, kỷ luật, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí được quan tâm đúng mực; Duy trì đều đặn các cuộc họp giao ban hàng tuần, báo cáo tuần, báo cáo tháng để đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ và xây dựng kế hoạch công tác trong thời gian tới...

Phát huy tính dân chủ một cách hiệu quả, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tích cực phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, trong sạch. Lãnh đạo Sở đã thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, thông báo kịp thời các chủ trương, chính sách có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động.

Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 và Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SNgV ngày 23/5/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch này, Sở Ngoại vụ đã rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, trong đó giải thể 01 Phòng (Phòng Quản lý biên giới – Lễ tân) nhằm tinh gọn bộ máy làm việc của Sở.

Xác định việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc và sự hài lòng của nhân dân đối với Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, cũng như phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương  của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sở Ngoại vụ tiếp tục phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức nắm rõ các quy định liên quan đến hoạt động công vụ như Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, Quy chế chi tiêu nội bộ… thông qua nhiều hình thức: phổ biến tại Hội nghị cán bộ, công chức; gửi đến từng cán bộ công chức thông qua hệ thống E-Office; nhắc nhở tại các cuộc họp giao ban, cuộc họp làm việc của lãnh đạo Sở với các Phòng; tổ chức các buổi tập huấn nội bộ của Sở với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức để nắm rõ các quy định này.

Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNgV ngày 06/7/2018 về nâng cao chỉ số hài lòng, chất lượng phục vụ của cơ quan đối với tổ chức, cá nhân nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính; khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề khách hàng chưa hài lòng, nâng cao chỉ số hài lòng, chất lượng phục vụ của cơ quan đối với tổ chức, cá nhân.

Hàng tháng, Sở Ngoại vụ đều tổ chức đánh giá cán bộ, công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính, qua đánh giá đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính, đề ra những biện pháp, nhiệm vụ cần thực hiện ngay nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ sớm hạn; nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cũng như mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân đối với sự phục vụ của Sở Ngoại vụ. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để cơ quan thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm và bình xét thi đua khen thưởng. Hàng năm, Sở Ngoại vụ đều lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức để kịp thời khắc phục những hạn chế, đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

Sở Ngoại vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc...; chủ trương chú trọng công tác xây dựng cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo; đổi mới công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cơ quan chú trọng quan tâm và làm tốt từ công tác tuyên truyền, công tác tổ chức thực hiện theo đúng quy định, quy trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo Sở đã bố trí lịch tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng để kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt việc phối hợp với các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh trong thực hiện công tác dân vận; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhìn chung, do nhận thức được tầm quan trọng về công tác dân vận, Chi bộ Sở chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, đảng viên về công tác dân vận đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của tỉnh; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; Sở đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả về công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận tại Sở Ngoại vụ đã đạt được hiệu quả thiết thực và tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Hệ thống lãnh đạo ở cơ sở được củng cố vững chắc, cán bộ công chức, người lao động phấn khởi, việc làm ổn định, đời sống được cải thiện. Sự kết hợp giữa chuyên môn với các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ quan, đơn vị được duy trì và hoạt động có nề nếp; đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhân dân đã nâng cao nhận thức về công tác dân vận, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng nhân dân.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận; Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018 -”Năm dân vận chính quyền”; Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018. “Năm dân vận chính quyền”

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “dân vận khéo” trong Sở. Phản bác kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình” và thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Chi bộ và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận, công tác cải cách hành chính và Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan; chú trọng công tác đào tạo cán bộ phụ trách công tác dân vận và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận tại cơ quan.

Tin, bài: P.T.Lan
Đang online: 9

Số lượt truy cập: 536331