Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 30/10/2018]

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 12288/UBND-KGVX ngày 22/12/2017 về việc giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài và việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ đã xây dựng và gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành Quy chế trên.

Căn cứ Khoản 1, Điều 120, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, toàn văn dự thảo Quy chế nêu trên phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Do đó, Sở Ngoại vụ đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý cho dự thảo Quy chế trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc tại Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ (mục Góp ý dự thảo).

Rất mong sự quan tâm, đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh./.
Tải về:

TTr Quy chế đoàn ra- 2018.docx
BAN TIEP THU GOP Y CUA VPTU - 2018.docx
BAN TIEP THU GOP Y STP - 2018.docx
Dự thảo QĐ- 2018.doc
dự thảo Quy chế đoàn ra - 2018.docxĐang online: 13

Số lượt truy cập: 536338