Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 01/07/2018]

Nhằm tạo điều kiện trong công tác phối hợp về hoạt động phi chính phủ nước ngoài giữa các cơ quan, đơn vị tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng hiệu quả, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đến triển khai hoạt động tại địa phương, vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quy định về nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy chế này được áp dụng:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) có liên quan đến công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Các tổ chức PCPNN, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên tắc cơ bản trong quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN: Bảo đảm hoạt động của các tổ chức PCPNN phù hợp với lợi ích của quốc gia và của tỉnh Khánh Hòa về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và chính sách đại đoàn kết dân tộc; không trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc; không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Quy chế gồm 11 Điều, trong đó tại Điều 3 của Quy chế có quy định Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể: Chủ trì, tham mưu

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến gửi Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN và Bộ Ngoại giao trong việc cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức PCPNN hoạt động tại Khánh Hòa; Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị đặt Văn phòng dự án hoặc Văn phòng làm việc trên địa bàn tỉnh của các tổ chức PCPNN; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi cần thiết đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Khánh Hòa…

Đính kèm Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

                                                                                          Thanh Thủy
Đang online: 23

Số lượt truy cập: 356766