Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 19/11/2018]

Vừa qua, Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác triển khau và thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong 10 năm qua. Kết quả cho thấy:

Cùng với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác  phòng, chống bạo lực gia đình tại Sở Ngoại vụ đã có những chuyển biến tích cực, qua đó, cán bộ, công chức ngày càng nhận thức sâu sắc được vai trò trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác, sắp xếp hài hòa giữa công việc cơ quan và gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác phòng, chống bạo lực gia đình đi vào chiều sâu. Song song đó, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực.

 

             Trong những năm qua, Sở Ngoại vụ liên tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, năm 2016, Sở Ngoại vụ thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ theo Quyết định số 38/QĐ-SNgV ngày 25/11/2016 gồm 08 thành viên để triển khai thực hiện công tác. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở đã thể hiện được vai trò tích cực trong việc theo dõi tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch chung của tỉnh và các kế hoạch hành động của Sở, tình hình thực hiện bình đẳng giới và công tác nữ giới tại cơ quan, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ, công chức và nhân viên, tham mưu cho Lãnh đạo kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp. Sở cũng đã rà soát cử cán bộ Lãnh đạo tham gia, phối hợp kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 457/SNgV-VP ngày 11/4/2018, đảm bảo thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ được giao.

          Hàng năm, thực hiện các văn bản hướng dẫn về triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Sở Ngoại vụ luôn nghiêm túc quán triệt đến cán bộ, công chức và nhân viên trong Sở nhằm từng bước ngăn chặn bạo lực gia đình.

Năm 2018, thực hiện Công văn số 4735/UBND-KGVX ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018, nhằm hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018, Sở Ngoại vụ đã chủ động triển khai, tổ chức nhiều hoạt động một cách tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của toàn thể cán bộ, công chức nhân viên trong cơ quan và đạt được nhiều kết quả tích cực:Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018 như sinh hoạt chuyên đề phổ biến kiến thức lịch sử, ý nghĩa, chủ đề, thông điệp và các hoạt động của ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước; các kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em, chăm sóc nuôi dạy con cái, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình; tôn vinh, biểu dương các gia đình tiêu biểu; gương người tốt việc tốt...;Khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động viết, đăng tải tin bài có nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình trên trang Thông tin điện tử của Sở trong thời gian cao điểm từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2018; Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và gặp mặt, toạ đàm nhân ngày Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.

Thông qua các hoạt động trên, cán bộ, công chức, người lao động Sở Ngoại vụ được nâng cao nhận thức của về vai trò, vị trí của gia đình; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, người lao động trong toàn cơ quan về phòng, chống bạo lực trong gia đình được tăng cường qua các năm.Thông qua các buổi giao ban hàng tuần và các buổi sinh hoạt tập thể của cơ quan, cán bộ, công chức, nhân viên của Sở đã được thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, chủ yếu tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

Bên cạnh đó, Sở đã lồng ghép các nội dung trong các hoạt động của Công đoàn, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình đã đem lại kết quả tích cực trong cuộc sống, làm thay đổi nhận thức và hành vi của cán bộ, công chức Sở. Trong thời gian qua, không có trường hợp bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ, công chức của Sở; con trai, con gái trong gia đình đều được yêu thương, quan tâm, chăm sóc bình đẳng; có sự chia sẻ công việc giữa vợ và chồng, bình đẳng với nhau trong cuộc sống.

             Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cũng được Sở Ngoại vụ tích cực triển khai thực hiện, đây là điều kiện, cơ sở để thực hiện, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới tại cơ quan. Sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức về giới, về công tác phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em...

          Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tại Sở Ngoại vụ không có vụ việc phải xử lý vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình.

Tin, bài: P.T.LanĐang online: 13

Số lượt truy cập: 536317