Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 18/11/2020]

Nhằm thống nhất quy trình, thủ tục và hồ sơ giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa đi nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2014. Tuy nhiên, đến nay một số căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 257/QĐ-CTUBND đã hết hiệu lực, bị bãi bỏ hoặc thay thế. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “ban hành thống nhất một quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của cơ quan, tổ chức, địa phương”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 1336-QĐ/TU ngày 24/7/2020.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2014 do quy trình, thủ tục hồ sơ giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài trong Quyết định 257/QĐ-CTUBND không còn phù hợp với Quyết định số 1336-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1336-QĐ/TU (Quy chế), các quy định liên quan việc giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài được quy định chi tiết tại các Điều 10, 11, 12 của Quy chế này. Sau đây là quy trình, thủ tục giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài thuộc thẩm quyền tiếp nhận, tham mưu của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa:

1. Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác tại các cơ quan nhà nước tại tỉnh (kể cả trường hợp Phó Bí thư huyện, thị, thành ủy kiêm giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố); hoặc đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh: Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 10, Điều 10 Quy chế, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành quyết định cử đi công tác nước ngoài hoặc cho phép đi nước ngoài việc riêng.

2. Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi công tác nước ngoài, mà đang công tác tại các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; hoặc đang công tác tại HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc HĐND tỉnh, HĐND huyện, thị xã, thành phố; hoặc đang công tác tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù thuộc UBND tỉnh; hoặc là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh: Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 10, Điều 10 Quy chế; tham mưu, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền tương ứng: Thường trực Tỉnh ủy/Thường trực HĐND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định cử đi công tác nước ngoài.

3. Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài về việc riêng: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xét duyệt đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền.

4. Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh tham gia đoàn liên cơ quan đi công tác nước ngoài: Cơ quan chủ trì tổ chức chuyến đi gửi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cử nhân sự tham gia đoàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo cho cơ quan chủ trì bằng văn bản về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đoàn (kèm văn bản đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên nếu là cơ quan, đơn vị trực thuộc). Cơ quan chủ trì tổng hợp danh sách và gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành quyết định cử đi công tác nước ngoài.

Đính kèm theo Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

                                                                                   Nguyễn Loan


Đang online: 20

Số lượt truy cập: 821336