Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 06/11/2020]

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên luôn được Chi bộ và lãnh đạo Sở Ngoại vụ quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép vào nhiều hoạt động chuyên môn trong toàn cơ quan. Sở đã giao trách nhiệm cho Văn phòng làm đầu mối tham mưu triển khai công tác thanh niên, tích cực chủ động tham mưu các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo quản lý nhà nước về thanh niên. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chăm lo, tạo điều kiện cho thanh niên được học tập và phát triển bản thân.

Nhằm triển khai, thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Sở Ngoại vụ đã triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng là các cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên thanh niên của Sở. Hàng năm Sở Ngoại vụ đều ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó có quy định cụ thể đối tượng, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền và phân công triển khai tổ chức thực hiện cho toàn thể các phòng và cán bộ, công chức, nhân viên của Sở.

Trong năm 2020, Sở Ngoại vụ tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác thanh niên như: Luật Thanh niên, Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định 3639/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Sở cũng ban hành nhiều văn bản lồng ghép các hoạt động công tác thanh niên trong các văn bản chỉ đạo của Sở.

Đồng chí Dương Nam Khánh – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo tại buổi tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Ngoại vụ và các Chi đoàn bạn

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho Đoàn viên thanh niên. Thông qua các buổi họp giao ban đầu tuần, các buổi sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động của cơ quan – đoàn thể, Sở đã triển khai cho đoàn viên thanh niên học tập chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, chương trình hành động của Đoàn – Hội thu hút đoàn viên, thanh niên cơ quan tham gia.

100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan được tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập, nghiên cứu các nội dung văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, từ đó có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và xã hội.

Đ/c Nguyễn Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Ngoại vụ (ở giữa) đối thoại với các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Sở Ngoại vụ

Nhằm lắng nghe và tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng tại cơ quan và của tỉnh, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ với đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Ngoại vụ trong năm 2020. Qua các hội nghị đối thoại trên, đoàn viên thanh niên trong cơ quan đã có cơ hội được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; những khó khăn, vướng mắc của thanh niên và cùng chính quyền tìm phương án giải quyết những vấn đề đặt ra của thanh niên. Sau buổi đối thoại, Sở cũng đã báo cáo Sở Nội vụ về kết quả đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với thanh niên. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ cũng đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong cơ quan thực hiện góp ý, đề xuất, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cần tuyển dụng của cơ quan, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng 01 cán bộ là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Việc tuyển dụng nhân tài, Sở Ngoại vụ đã thực hiện đúng quy định; đồng thời, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực của công chức được tuyển dụng; công chức được tuyển dụng phát huy hết khả năng, sáng tạo và công hiến cho cơ quan.

Bên canh đó, nhờ tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 10901/QCPH-UBND-ĐTN ngày 26/10/2018 phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022, công tác thanh niên tại Sở Ngoại vụ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, trong đó có công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Khánh Hà

Đang online: 25

Số lượt truy cập: 821352