Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 10/12/2020]

Trong xu thế hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng và thời đại toàn cầu hóa hiện nay, ngoại giao văn hóa giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước ta. Thực tiễn cho thấy, giao lưu văn hóa đã trở thành nhịp cầu nối liền giữa các quốc gia và có vai trò to lớn trong việc hòa giải dân tộc, đẩy lùi các cuộc xung đột, chiến tranh về sắc tộc, tôn giáo; đồng thời thúc đẩy các nước tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển.

Nhận thức được tầm quan trọng các giá trị di sản văn hóa nên trong những năm qua, các cấp lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, huy động được của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh Khánh Hòa. Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được giữ gìn và phát huy hiệu quả. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa có 16 di tích xếp hạng quốc gia, 176 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 03 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa, Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang, Lễ Bỏ mả của người Raglai ở Khánh Hòa), 01 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (được UNESCO vinh danh vào tháng 12/2017 “Nghệ thuật diễn xướng Bài chòi Trung bộ Việt Nam” trong đó có Khánh Hòa), 56 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của tỉnh. Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Đối với di tích lịch sử - văn hóa, việc xác định các khu vực bảo vệ di tích là yếu tố quan trọng để từ đó xác định rõ các công trình mang yếu tố gốc cần được bảo tồn nguyên trạng. Các khu vực này được thể hiện rõ trong Biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích. Sau khi có quyết định xếp hạng tất cả các di tích đều được tiến hành cắm mốc giới khu vực đã được thể hiện trong bản đồ đó. Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa được giao trực tiếp quản lý, khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ tại 02 di tích là Tháp Bà Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ (thành phố Nha Trang).

Về ngoại giao di sản văn hóa, tỉnh Khánh Hòa có thành tựu nổi bật đã cùng với đoàn Việt Nam tham gia bảo vệ thành công hồ sơ Bài chòi tại Hàn Quốc vào tháng 12/2017, tại kỳ họp 26, Hội đồng UNESCO công nhận, vinh danh “Nghệ thuật diễn xướng Bài chòi Trung bộ Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Triển khai Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 31/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Kế hoạch số 8883/KH-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020” và Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm tích cực đẩy mạnh việc thực hiện công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh trên nhiều lĩnh vực và bằng nhiều hình thức.

Năm 2020 là Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19, các hoạt động công tác đối ngoại và phục vụ hoạt động đối ngoại của tỉnh đã phải hủy bỏ hoặc thay đổi hình thức, nội dung phù hợp nhằm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và UBND tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền trực quan Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020 trên các pano, màn hình LED, trang trí đường phố; tuyên truyền trực quan, trang trí Hội nghị hẹp các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN (Hội nghị AMM Retreat) từ ngày 15 - 17/01/2020 tại thành phố Nha Trang. Nhân dịp này, tỉnh đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình tham quan thực địa cho các phu nhân/phu quân Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN tham quan các di tích, danh thắng, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương như: tham quan Làng Yến Mai Sinh, tham quan triển lãm làm gốm, dệt thổ cẩm và múa của người Chăm tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang, qua đó đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế...

Chụp ảnh lưu niệm với các phu nhân, phu quân các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị AMM Retreat

Hiểu rõ vai trò của văn hóa đối ngoại, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Khánh Hòa đã tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao văn hóa với các địa phương, trọng tâm là các tỉnh, thành phố của nước lớn, các nước láng giềng như tăng cường hợp tác với thành phố Saint – Peterburg (Nga), vùng lãnh thổ Bắc Úc (Úc), tỉnh Ulsan (Hàn Quốc)…; tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam như Đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ,… nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quảng bá hình ảnh tỉnh Khánh Hòa đến với bạn bè thế giới, góp phần duy trì, giữ vững và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Khánh Hòa với các địa phương nước ngoài.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa được xem là sự kiện ngoại giao văn hóa đặc sắc nhất của tỉnh

Nhìn chung, các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh được chủ động triển khai, có trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân về công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với nước bạn, tăng cường hợp tác quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ngoại giao văn hóa cũng bộc lộ một số hạn chế do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, như do những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng tới Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Vì vậy, công tác ngoại giao văn hóa của tỉnh trong năm qua vẫn còn hạn chế: kinh phí triển khai các hoạt động còn hạn hẹp, nội dung triển khai chưa thực sự phong phú.

Từ tình hình thực tế của địa phương, trong thời gian tới, công tác văn hóa đối ngoại cần phải đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm như: 

- Nâng cao hiệu quả công tác Hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa - du lịch của tỉnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về vị trí và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Khai thác hiệu quả tiềm năng ngoại giao văn hóa của cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

- Cần có những hoạt động ngoại giao văn hóa thực chất chiều sâu và nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa.

- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và với các Bộ, ngành Trung ương trong công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa.

Với những giải pháp, định hướng trên đây, hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè trong và ngoài nước./.

Chi Giang

Đang online: 15

Số lượt truy cập: 849568