Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 10/09/2020]

 

Ngày 20/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND phát động Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua tỉnh Khánh Hòa hưởng ứng, triển khai Phong trào thi đua với quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó:

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gắn với thục hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến hết năm 2020, phấn đấu hoàn thành tất cả nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch nêu trên.

Tập trung khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đạt chưa cao của từng ngành, từng cấp, địa phương, lĩnh vực công tác... Tập trung thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống người dân và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến hết năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa có ít nhất một công trình, phần việc trọng tâm, tiêu biểu và hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiệu quả, vượt tiến độ đề ra; đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, các cơ quan liên quan, chủ động tham mưu, phối hợp chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 (dự kiến diễn ra vào sáng 15/9 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị; xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, phù hợp và hiệu quả, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng tổng hợp) trước 15/12/2020. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị trước 10/01/2021.

Khánh Hà


Đang online: 20

Số lượt truy cập: 784593