Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 11/11/2020]

Triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 15/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

Trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, Sở Ngoại vụ đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng như: Lớp Trung cấp Lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; kiến thức quốc phòng an ninh, ngoại ngữ và các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng lĩnh vực phụ trách như văn thư - lưu trữ, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, thanh tra, pháp chế, một cửa, ISO, kế toán… Trong đó:

- Số cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định là 18 người/18 người, đạt tỷ lệ 100%;

- Số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp Sở được bồi dưỡng theo Chương trình lãnh đạo quản lý cấp Sở là 02 người/02 người, đạt tỷ lệ 100%;

- Số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp Phòng được bồi dưỡng Chương trình lãnh đạo, quản lý cấp Phòng là 03 người/04 người, đạt tỷ lệ 75%;

- Số cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm là 18 người/18 người, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, Sở Ngoại vụ cũng luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và ngoại ngữ.

                 Lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế năm 2020

Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tập thể lãnh đạo, Chi bộ Sở rất quan tâm và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn hóa đội ngũ theo yêu cầu của vị trí việc làm, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Sở nói riêng và của tỉnh nói chung. Đồng thời, trong giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, nhờ đó các công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của Sở đều được tạo điều kiện và ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Theo đó, cán bộ, công chức của Sở cũng đã được cử tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng lĩnh vực phụ trách như văn thư - lưu trữ, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, thanh tra, pháp chế, một cửa, ISO, kế toán…

Khó khăn, vướng mắc:

Một số khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, biên phiên dịch tại các tỉnh, thành khác (ngoài tỉnh Khánh Hòa) do Bộ Ngoại giao tổ chức yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ cử tham dự phải có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên gây khó khăn trong việc cử cán bộ tham gia đủ tiêu chuẩn. Thêm vào đó, chế độ chính sách đãi ngộ chưa tương xứng với yêu cầu về năng lực chuyên môn, nhất là biên chế cán bộ biên phiên dịch các thứ tiếng Anh, Hàn, Nhật… cũng như, đối với một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ rất cần thiết, hữu ích, tuy nhiên có yêu cầu tiêu chuẩn thâm niên công tác nhưng do cán bộ công chức hầu hết còn trẻ, mới tuyển dụng nêu đều không đáp ứng được.

Phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021, giai đoạn 2021-2025

Trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở các Chương trình, Quyết định, Đề án, Kế hoạch của Trung ương, cũng như các Đề án, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để làm cơ sở cử cán bộ, công chức của Sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đề án, kế hoạch nói trên. Trong đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung chủ yếu gồm: Lý luận chính trị; Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; Kiến thức quốc phòng và an ninh; Tin học, ngoại ngữ…

Giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Tổ chức bồi dưỡng về công nghệ thông tin nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, lãnh đạo, quản lý.

Thúc đẩy, khuyến khích cán bộ, công chức bồi dưỡng theo hình thức từ xa.

Tin, bài, ảnh: Lan Phạm


Đang online: 16

Số lượt truy cập: 821373