Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 17/06/2019]

Ngày 10/6/2019, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Văn bản số 2777-CV/TU yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Theo đó, để việc triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đạt hiệu quả cao, nhất là để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; các Ban cán sự đảng, đảng đoàn; Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; phối hợp chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, việc làm hay, những điển hình thực hiện việc nêu gương; đồng thời, xử lý nghiêm những vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) Ban chấp hành Trung ương Đảng đã Ban hành Quy định số 08-QĐ/TW “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đây là một chuyển biến mang tính chất then chốt trong công tác xây dựng Đảng để tăng cường hiện thực hóa Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng vào đời sống xã hội với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi hoàn toàn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; kiên quyết chống tham nhũng đến cùng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh.

(Ảnh minh họa – Quang cảnh Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII). Nguồn: TTXVN.

Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” có 4 điều, trong đó, Điều 1 đề cập đến việc các cán bộ, đảng viên đều phải gương mẫu thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế… của Đảng đã ban hành; Điều 2 quy định 8 điểm cụ thể mà các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu thực hiện, thể hiện trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với chức trách, nhiệm vụ được giao. Điều 3 quy định 8 điểm mà các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với mình và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện đó trong Đảng, trong xã hội. Điều 4 về tổ chức thực hiện nêu rõ trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc triển khai thực hiện Quy định.

Những năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Đảng, cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng nói trên không những đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mà qua đó cho thấy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII được ban hành là một bước tiến mang tính cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc siết chặt kỉ cương, k luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên nói chung và đối với cán bộ chiến lược của Đảng nói riêng. Quy định ra đời thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong việc khắc phục triệt để tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm cho Đảng ngang tầm thời đại, đủ uy tín, năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị để làm tròn sứ mệnh lịch sử với dân tộc.

Tại địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy định số 08-QĐ/TW, gương mẫu thực hiện Quy định số 01-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin, bài : Hằng Nguyễn

Ảnh nguồn: TTXVN


Đang online: 13

Số lượt truy cập: 849603