Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 12/11/2020]

Triển khai thực hiện Quyết định số 394/QĐ-CTUBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (kèm theo Quyết định 19/QĐ-SNgV ngày 10/3/2020); Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 02/QĐ-SNgV ngày 02/01/2020 để thực hiện trong cơ quan.

Đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, Sở đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, công chức và nhân viên trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Hàng năm, Sở chủ động phân bổ kinh phí đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong phạm vi dự toán được giao và thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định. Tổ chức triển khai hội nghị CBCC hàng năm theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng, tiến hành rà soát một số điều về định mức, tiêu chuẩn theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và cán bộ, công chức trong cơ quan được tham gia giám sát theo quy định.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Trên cơ sở số lượng biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã thực hiện phân bổ dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định, định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo đúng mục đích, nội dung, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi dự toán được giao gắn với nhiệm vụ cơ quan, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

Trong năm 2020, việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được giao giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, số lượng các đoàn đến trong năm không nhiều, thời gian lưu trú tại tỉnh tương đối ngắn. Đồng thời, trong năm cán bộ, công chức chủ yếu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức tại tỉnh. Vì vậy việc triển khai thực hiện nguồn kinh phí cơ quan chuyên môn đặc thù và kinh phí bồi dưỡng cán bộ ngoại vụ tương đối ít.

CBCC tham gia lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế được tổ chức tại tỉnh

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan

Thực hiện các quy định hiện hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí; các chế độ chi công tác phí, thanh toán nhiên liệu, sửa chữa máy móc, thiết bị được thực hiện đúng quy định hiện hành. Sử dụng xe ô tô đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Trong quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc được thực hiện đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động tại cơ quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và năng lực công tác, Lãnh đạo Sở đã phân công công tác phù hợp, chỉ đạo từng phòng có kế hoạch công tác cụ thể, đảm bảo thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện đào tạo nguồn lực, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Sở đã thực hiện quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, khoa học, hiệu quả và gắn với cải cách hành chính. Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định, nội quy cơ quan, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng.

 Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện trong năm tiếp theo

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, cùng với tình hình bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung của nước ta hiện nay thì công tác này tiếp tục là nhiệm vụ được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần quan tâm và đẩy mạnh.

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở trong thời gian tới tiếp tục đạt được những kết quả tích cực và hiệu quả hơn, Sở sẽ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do cấp thẩm quyền ban hành; thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 02/QĐ-SNgV ngày 02/01/2020 của Sở Ngoại vụ và các quy định hiện hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

                                                                                                                        Thu Trang

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 821380